แนะนำ ใบรับรองแพทย์สำหรับใบขับขี่ ใกล้ขนส่งฯ

ใบแพทย์ ใบขบขี่

ในการต่อใบขับขีรถยนต์และรถจักรยนยต์ทุกประเภท ต้องใช้ใบรับรองแพทย์สำหรับใบขับขี่ แบบใหม่ โดยใบรับรองแพทย์นั้นแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบเวชกรรมเห็นว่า อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และใบอนุญาตประจำรถ โดยกำหนดให้ต้องใช้ใบรับรองแพทย์สำหรับขับขี่แบบใหม่ ซึ่งต้องใช้สำหรับกรณีต่างๆดังนี้

                             1.การขอใหม่กรณีไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตผู้ประจำรถ

                             2.การเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ

                             3.การเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถ

                            4.การต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกประเภท

                     ซึ่งใบรับรองแพทย์สำหรับใบขับขี่ แบบใหม่ จะมีอายุ 1 เดือน นับจากวันที่ออกใบรับรองแพทย์นะคะ ดังนั้นท่านที่จะต่อใบอนุญาตฯหรือขอใบอนุญาตใหม่อย่าลืมเตรียมเอกสารใบรับรองแพทย์สำหรับใบขับขี่ แบบใหม่ ให้พร้อม

 

ข้อมูลบทความโดย นายแพทย์ มนัสวี สมิตสุวรรณ (แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว)

ติดต่อสอบถามหรือนัดคิวตรวจ บางจากคลินิกเวชกรรม โทร 094-912-1453 หรือ LINE บางจากคลินิกเวชกรรม

บางจากคลินิกเวชกรรมให้บริการออก#ใบรับรองแพทย์สำหรับใบขับขี่ แบบใหม่ ของกรมการขนส่งฯ#ใช้เวลาไม่นาน#จอดรถสะดวกหน้าคลินิก#ใกล้ขนส่งพื้นที่3#เดินทางได้ด้วยBTS

 

ใบแพทย์ ใบขบขี่
ใบแพทย์ ใบขับขี่ แบบใหม่